Fon Üyeliği

 • Fonun kuruluş amacı

  Danimarka’da yaşayan tüm üyelerimizin acılı günlerinde birbirilerine destek olmak, cenazelerinin İslami kurallara uygun bir şekilde techiz ve tekfin işlerine yardım edip cenazenin özenli bir şekilde defin yerine naklini temin etmek, bununla ilgili tüzüğün öngördügü masrafları karşılamak maksadıyla kurulmuştur.

 • Fona üyelik başvuru şartları

  a) Müslüman olmak.
  b) T.C. vatandaşı,Türkiye kökenli Danimarka vatandaşı veya çifte vatandaş olmak.
  c) Müslüman Danimarka vatandaşı olmak.
  d) Danimarka’da ikamet etmek.
  e) Turist, mülteci, geçici görevli olmamak.
  f) Danimarka, T.C veya bir başka ülke mahkemelerince hakkında arama, tutklama, mahkumiyet, mahcuriyet (kısıtlılık) kararı bulunmamak.
  g) Müslüman olan Danimarka vatandaşları başvuru yaparken vefat ettiğinde, Türkiye’ de defin edilmek istediğini ihtiva eden, noter ve T.C. Konsolosluğundan tasdikli bir vasiyetname sunacaklardır.
  h) Fon görevlilerince eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup imzalanıp fon merkezine ulaştırılan formlar değerlendirilerek üyeliğe kabulüne karar verildikten sonra üyelik kartı gönderilir. Usulüne uygun olmayan müracaatlar ile hatalı para yatırmadan dolayı çıkacak aksaklıktan fon mesul değildir.

 • Fondan yararlanma

  a) Şartlara uygun başvuru yapanların başvurusu, Fon tarafından onaylanması durumunda, fondan yararlanma hakkı müracaat tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra başlar. Ani kaza ölümlerinde 30 günlük süre aranmaz.
  b) Kayıt gününden önce tedaviye cevap vermeyecek hastalığı tesbit edilen kişiler fondan yararlanamaz ve fon her an üyeden sağlık raporu isteme hakkına sahiptir.
  c) Ayrıca yukarıda belirtilen hususlar dışında fon yönetimi yapılan başvuruları kabul etmeme ve üyelikten çıkarma hakkına sahiptir.
  .

 • Fondan yararlanacak kişiler

  a) Yukarıdaki şartlara haiz olan kişiler fondan yararlanabilirler.
  b) Fona başvuruları aşağıdaki gibi yapılacaktır:
  (15 -50 yaş arası için 150 dkr., 15 yaş altı için 100 dkr.)
  c) 50 yaş ve üzeri olanlar özel kayıt ücretine tabidir.
  d) Anne-Babası Fona üye olan yeni doğan çocukların 1 ay fondan yararlanma hakları vardır. Yeni doğan çocukların 1 ay içinde fona kayıt edilmesi gerekmektedir.

 • Vefat halinde cenaze sahiplerinin yapacağı işler

  Vefat halinde cenaze ile ilgili tüm iş ve işlemler sadece fon tarafından görevlendirilen cenaze nakil fırması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri Merkad cenaze fonu bilgisi dışında cenazenin işlemleri için, herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi halde fon tarafından; maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple; fondan yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından ilk önce telefonla Merkad cenaze fonu ile irtibat kurulması ve resmi işlemler için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir:
  a) Vefat edenin pasaportu.
  b) Vefat edenin nüfus hüviyet cüzdanı.
  c) Sykase (sygesikringsbevis) ve oturma kartı (opholdstilladelse).
  * Yukarıdaki belgelerin herhangi birinin eksik olması halinde sorumluluk ve masraflar üye tarafından karşılanacaktır.
  * Fon idaresine bilgi verilmeden yapılan nakillerde cenaze masrafları fon yönetimi tarafından ödenmeyecektir.

 • Ölüm halinde fonun yapacağı işler

  a) T.C. Başkonsolosluğu nezdindeki cenaze nakli ile ilgili işlemlerin tamamlanması.
  b) İstenmesi halinde; cenazenin islami usullere göre ölümün vuku bulduğu mahallede yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması için gerekli işlemlerin yapılması.
  c) Cenazenin uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek, Hava yoluyla Türkiye’deki defnedileceği yerdeki en yakın havaalanına, oradan da defnedileceği yere kadar ambulans veya cenaze arabası ile nakledilmesi. Mezar yeri ücreti cenaze sahibine aittir.
  d) Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden merkezimize bildirilen yakın akrabalarından bir refakatçının gidiş-dönüş uçak bilet ücretinin THY ekonomi klasının, o günkü mini tarifesi üzerinden karşılanması.
  e) Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, hava yolu şirketlerinden ve diğer mücbir sebeplerden kaynaklanabilecek gecikme, aksaklıklardan ve diğer sorunlardan fon sorumlu değildir.

 • Cenazenin Danimarka’da defnedilmesi halinde yapılması gereken işler

  Cenazelerini Danimarka’da defnetmek isteyenler, fona müracaat ederek tekfin ve defin işlemleri fon tarafından yapılır.
  a) Defin için mezarlık tarafından öngörülen gerekli ödemeler (Mezar kirası bakımı v.s masraflar) fon tarafından karşılanır.

 • Ödeme yükümlülüğü

  a) Yıllık masraf payı, Önceki yılların istatistiki rakamları baz alınarak yeni yılın tahmini giderlerinin üye sayısına eşit olarak bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır. Üyeler bu masraf payını, fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için belirtilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca içinde bulunulan yılın Kasım ayının 1’ den önce üye olanlar üye olduğu yılın masraf payını öderler.
  b) Mektuplar normal posta veya mail yolu ile gönderilmektedir. Kendisine adres değişikliğinden veya posta hatasından dolayı şubat ayının 15’ ne kadar yıllık masraf payı ile ilgili mektup veya mail ulaşmayan üyelerin fonu telefonla arayıp istenilen masraf payını öğrenerek Şubat ayının sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.
  c) Geçmiş yıllardan masraf payı borcu sebebiyle fondan yararlanma hakkını kaybeden üyeler, tüzükte belirtilen kayıt ücretlerini ödeyerek yeniden fona üye olabilirler. Bu üyelerin fondan yararlanma hakkı, kayıt ücretlerini ödedikten 30 gün sonra başlar.

 • Danimarka dışında vefat edenlerin durumu

  a) Üyelerin Türkiye’de izinde iken vefat etmeleri durumunda cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkanları ile defnederler. Ölüm raporunun bir dilekçe ile cenaze fonuna ulaştırılması halinde kanuni mirasçılarına Kopenhag – Ankara 1 aylık ekonomi klas 1 adet THY bileti ödenir.
  b) Üyelerin Danimarka veya Türkiye dışında vefatı durumunda ise cenazenin nakli aile tarafından yapılarak gider belgeler ile fona müracaat edilerek Danimarkadaki emsal bir cenazenin masrafını geçmeyecek bir meblağ fon tarafından aileye ödenir.

 • Danimarka makamlarından alınacak yardımlar

  Danimarka kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, bununla ilgili işlemlerde kendileri tarafından yürütülür.

 • Fondan ayrılma

  Üyeler, ayrılmak istedikleri senenin masraf payını ödeyerek yazılı bir dilekçe ile fondan ayrılabilirler. Fondan çıkarılan ya da kendi isteği ile ayrılan üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak (masraf payı v.s) talep edemezler. Cenaze fonu herhangi bir üyenin üyeligini sona erdirme hakkına sahiptir.

 • Bilgi verme yükümlülüğü

  a) Üye medeni halindeki değişiklikleri, yeni doğan çocuklar, adres ve konto değişiklikleri gibi her türlü değişiklikleri en geç 30 gün içerisinde yazılı veya mail yolu ile fona bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde fon, iletişimsizlikten kaynaklanacak aksamalardan hiç bir sorumluluk kabul etmez.

  b) Yanlış bilgi vererek kayıt şartlarına uygun olmadığı halde bu fondan yararlandırmak maksadıyla hileli yollarla kayıt yaptıranlar, bunlara ortak olanlar, gayri kanuni yollara tevessül edenler hakkında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasına dair suç duyurusunda bulunacaktır. Ayrıca yapılan haksız ödemeler istirdat edilecektir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Danimarka mahkemeleri yetkilidir. Müracaat sahibi cenaze fonu derneğinin düzenlemiş olduğu yukarıdaki şartnameyi ve lüzumlu halinde yapacağı değişiklikleri kabul etmiş sayılır.